ThS. Bạch Ngọc Tùng

Ngày sinh : 12/09/1987

Vị trí công tác: Chuyên gia Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý

Trình độ học vấn: Sau Đại học

 

Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp Chuyên môn
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2010 Kỹ sư đô thị
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2014 Thạc sỹ đô thị

 

Hiệp hội tham gia

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Quá trình công tác

 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ – Chuyên môn
2010 – 2013 – Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và ây dựng

ACUD

Cán bộ thiết kế
2013-2016 – Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và ây dựng

ACUD

Phó phòng Quy hoạch và

Hạ tầng kỹ thuật

2016 đến nay – Công ty CP công nghệ ây dựng ACUD Việt

Nam

Phó giám đốc

 

Một số dự án tiêu biểu

 

STT Tên Dự án Năm thực hiện
 

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS ) các điều kiện hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội. Phân lích đánh giá và lựa chọn đất xây dựng phục vụ lập đồ án QH xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 2013
2 QH xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 2013
 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS ) các điều kiện hiện trạng, các nội dung quy hoạch cho đồ án Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2014
 

4

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS ) Phân lích đánh giá và lựa chọn đất ây dựng phục vụ lập đồ án QH chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2014
5 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) Phân tích đánh giá và lựa chọn đất ây dựng phục vụ lập đồ án QH chung huyện Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2015
 

 

6

Tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS ) với phân tích thứ bậc (AHP) trong đánh giá và lựa chọn đất lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh (Tham luận tại Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc

2015)

2015
7 QH chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2014
8 QH chung huyện Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2015

 

Call Now