TS. Bạch Ngọc Tùng

Ngày sinh : 12/09/1987

Vị trí công tác: Chuyên gia Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Chuyên môn

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2010

Kỹ sư đô thị

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2014

Thạc sỹ đô thị

Hiệp hội tham gia

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ – Chuyên môn

2010 – 2013

– Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và ây dựng

ACUD

Cán bộ thiết kế

2013-2016

– Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư và ây dựng

ACUD

Phó phòng Quy hoạch và

Hạ tầng kỹ thuật

2016 đến nay

– Công ty CP công nghệ ây dựng ACUD Việt

Nam

Phó giám đốc

Một số dự án tiêu biểu

STT

Tên Dự án

Năm thực hiện

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS ) các điều kiện hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội. Phân lích đánh giá và lựa chọn đất xây dựng phục vụ lập đồ án QH xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

2013

2

QH xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

2013

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS ) các điều kiện hiện trạng, các nội dung quy hoạch cho đồ án Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2014

4

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS ) Phân lích đánh giá và lựa chọn đất ây dựng phục vụ lập đồ án QH chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

2014

5

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) Phân tích đánh giá và lựa chọn đất ây dựng phục vụ lập đồ án QH chung huyện Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

2015

6

Tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS ) với phân tích thứ bậc (AHP) trong đánh giá và lựa chọn đất lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh (Tham luận tại Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc

2015)

2015

7

QH chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

2014

8

QH chung huyện Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

2015

Call Now