THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KỸ THUẬT XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 07/1999/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DƯNG SỐ 07/1999/TT-BXD NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KỸ THUẬT XÂY DỰNG.

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng”.
Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể một số vấn đề về quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các tiêu chuẩn xây dựng bao gồm: Các tiêu chuẩn Việt nam – TCVN ,các tiêu chuẩn ngành – TCXD và các quy phạm kỹ thuật xây dựng là những văn bản pháp quy kỹ thuật được dùng làm cơ sở để thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

2. Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc thỏa thuận để các Bộ có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành ban hành các tiêu chuẩn xây dựng.

3. Các tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài (trừ quy định riêng ở 5a. II ) nếu áp dụng vào thiết kế, xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam, phải được Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản.

4. Các tiêu chuẩn xây dựng được quy định thành 2 loại hình áp dụng sau :

– Bắt buộc áp dụng.

– Tự nguyện áp dụng.

II- CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.Những nội dung thuộc các lĩnh vực sau đây của các tiêu chuẩn xây dựng được coi là : “Bắt buộc áp dụng”

– Số liệu khí hậu xây dựng.

– Số liệu địa chất thủy văn.

– Phân vùng động đất.

– Phòng chống cháy, nổ.

– Phòng chống sét.

– Bảo vệ môi trường.

– An toàn công trình dưới tác động khí hậu địa phương.

– An toàn lao động.

Tính bắt buộc có thể được quy định cho toàn bộ hoặc từng phần của tiêu chuẩn xây dựng.

Nếu là tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng, thì tại phần đầu của tiêu chuẩn sẽ được ghi : Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng, Nếu bắt buộc áp dụng từng phần của tiêu chuẩn, thì tại phần đó sẽ ghi : (bắt buộc áp dụng) – trong dấu ngoặc đơn.

Bộ Xây dựng sẽ định kỳ công bố danh mục các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

2. Đối với những nội dung tiêu chuẩn xây dựng là bắt buộc áp dụng thì tất cả mọi công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều phải áp dụng trong quá trình khảo sát, quy hoạch, thiết kế, sản xuất, thi công và nghiệm thu.

3. Đối với những nội dung thuộc lĩnh vực bắt buộc áp dụng nếu chưa có tiêu chuẩn Việt Nam thì được phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phải được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng bằng văn bản. Cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng khác tương tự của nước ngoài nhưng phải có trình độ kỹ thuật và an toàn bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

4. Những tiêu chuẩn xây dựng không thuộc các lĩnh vực bắt buộc áp dụng được coi là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng. Bộ Xây dựng khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng thuộc lĩnh vực tự nguyện áp dụng.

5. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài không thuộc các lĩnh vực bắt buộc áp dụng nêu trên, Bộ Xây dựng quy định như sau:

a/ Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của các tổ chức và các nước sau đây : ISO, EURO, Mỹ, Anh, Pháp , Đức, Nga, Nhật và úc sau khi được duyệt thẩm định của các Bộ chuyên ngành thì được phép áp dụng không cần có sự thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

b/ Tiêu chuẩn xây dựng của các tổ chức và các nước khác muốn áp dụng vào xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các trình tự sau đây: Được các cơ quan quản lý xây dựng thuộc các Bộ, cơ quan có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành nghiên cứu xem xét và đề nghị; Bộ Xây dựng sẽ xem xét ra văn bản chấp thuận cho từng công trình xây dựng cụ thể.

6. Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về vật liệu xây dựng được khuyến khích triệt để áp dụng. Trong trường hợp thiếu các tiêu chuẩn xây dựng trong nước về lĩnh vực này thì có thể áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng phải tuân thủ các quy định đã nêu tại các điểm (1 á 5) ở trên.

7. Hồ sơ để Bộ Xây dựng xem xét ra văn bản thỏa thuận cho việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào các công trình xây dựng ở Việt Nam gồm:

– Danh mục và nội dung các tiêu chuẩn kèm theo (trong đó bao gồm bản tiếng nước ngoài và bản dịch ra tiếng Việt).

– Bản thuyết minh về việc đề nghị cho áp dụng các tiêu chuẩn trên (trong đó nêu rõ : Lý do, mục đích, nội dung xin áp dụng, các ưu – nhược điểm và ảnh hưởng liên quan, hiệu quả của việc áp dụng, kiến nghị).

– Các văn bản chỉ dẫn kỹ thuật

– Ý kiến phê duyệt của Bộ hoặc cơ quan có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành công trình xây dựng liên quan.

8. Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng được giao làm đầu mối trong việc quản lý và giúp Bộ Xây dựng xem xét các hồ sơ về tiêu chuẩn nước ngoài đề nghị áp dụng vào xây dựng ở Việt Nam.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này ban hành để thay thế cho Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng và Thông báo số 78/BXD-KHCN ngày 17/7/1995 về áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng của Bộ Xây dựng.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Thông tư này.

Các chủ đầu tư, các tổ chức thiết kế và xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước cần thực hiện đầy đủ những quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, yêu cầu đơn vị có ý kiến gửi về Bộ Xây dựng để xem xét hoàn thiện.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

Call Now