I. Hội đồng quản lý Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST gồm các thành viên có tên sau:

TS. Hán Minh Cường
Chủ tịch Hội Đồng Sáng Lập (Viện Trưởng)

GS.TSKH. Trần Hữu Uyển
Chủ tịch hội đồng khoa học

ThS. Bạch Ngọc Tùng
Phó Viện Trưởng

Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch và Hội đồng quản lý là 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.Viện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của phát luật. Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội việt Nam, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Xuân Linh
Phó Viện Trưởng

ThS. Bạch Ngọc Tùng
Phó Viện Trưởng

TS. Phạm Hữu Đức
Ủy Viên

KTS. GenJi Sato
Ủy Viên

PGS.TS. ĐẶNG QUỐC VƯƠNG
Ủy Viên

THS. Phạm Lê Tuấn
Uỷ Viên

TS. Trần Vĩnh Hà
Ủy Viên

Viện Khoa Học Công Nghệ xây dựng AIST có chức năng:

+ Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án và dịch vụ KH&CN nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Viện Khoa Học Công Nghệ xây dựng AIST thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

+ Nghiên cứu khoa học công nghệ, thực hiện các đề tài, các dự án trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh; thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng và tiến hành các nghiên cứu xã hội khác.

+ Dịch vụ KH&CN: tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành xây dựng; tập huấn phổ biến thông tin trong lĩnh vực xây dựng. Tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình xây dựng và quản lý đô thị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền

+ Hợp tác với các tổ chức cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, tư vấn, phản biện, chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức và tham gia đào tạo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng AIST.