Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST được thành lập vào ngày 18/12/2020, căn cứ theo Quyết định số 1400/QĐ-LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện khoa học công nghệ xây dựng AIST
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST được thành lập vào ngày 18/12/2020, căn cứ theo Quyết định số 1400/QĐ-LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện khoa học công nghệ xây dựng AIST Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng AIST được thành lập vào ngày 18/12/2020, căn cứ theo Quyết định số 1400/QĐ-LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện khoa học công nghệ xây dựng AIST

Đào Tạo

Hội nghị - Hội thảo

Văn bản pháp quy

Giới thiệu AIST

Về chúng tôi

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD được thành lập vào ngày 18/12/2020, căn cứ theo Quyết định số 121/BT ngày 29/7/1983

Tuyển dụng

Hợp tác

Nghiên cứu

Hoạt động

Thành tích

Giới thiệu

Đối tác